Usługi Right arrow Praca tymczasowa Outsourcing procesów Rekrutacja personelu Case studies Referencje Blog Kontakt Newsletter
Powrót Praca tymczasowa Outsourcing procesów Rekrutacja personelu

Zatrudnianie cudzoziemców

Praca tymczasowa 06 / 06 / 2023

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na zatrudnianie cudzoziemców wykonujących pracę o różnym charakterze. Należy jednak pamiętać, że przy powierzeniu pracy cudzoziemcowi, konieczne jest spełnienie wielu, różnorodnych wymogów prawnych. O czym warto pamiętać? Kiedy może mieć miejsce nielegalne wykonywanie pracy przez osoby niebędące obywatelami terytorium Polski?

zatrudnianie cudzoziemców

Spis treści

Jakie są podstawy prawne zatrudniania cudzoziemców?

Przy powierzeniu pracy cudzoziemcowi, pracodawca musi kierować się przede wszystkim przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Musi także kierować się przepisami zawartymi w ustawie z dnia 15 czerwca 2012 r., o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

To dwa główne akty prawne, które uwzględniają przypadki wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz sankcje za brak spełnienia wymogów. To w nich możemy odnaleźć wszelakie niezbędne informacje dotyczące powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy. To właśnie po analizie takich aktów prawnych możemy dowiedzieć się o:

  • konieczności uzyskania zezwolenia,
  • jakie należy spełnić warunki zatrudnienia,
  • jak również poznać inne niezbędne zasady zatrudniania cudzoziemców.

Jak uzyskać zezwolenie na pracę dla cudzoziemca?

Przy podjęciu pracy przez cudzoziemców, przedsiębiorca musi w pierwszej kolejności uzyskać zezwolenie do pracy dla swojego nowego pracownika. Wydanie zezwolenia jest więc konieczne, do podjęcia dalszych kroków. Istnieje jednak wyjątek – kiedy na podstawie zezwolenia jednolitego osoba uzyskała przyzwolenie i na pobyt czasowy, i na wykonywanie pracy. Należy pamiętać, że zezwolenie jednolite na pracę pracownika uzyskuje sam zainteresowany, a nie przedsiębiorca. Urząd pracy informacje niezbędne do uzyskania takiego dokumentu, udziela każdemu zainteresowanemu obcokrajowcowi. 

Do pracy wymagającej zezwolenia stosuje się inne uregulowania w przypadku obywateli Ukrainy, Rosji, Gruzji, Mołdawii czy Białorusi. W rozporządzeniach Ministra Pracy dotyczących pracy obywateli tych krajów, w niektórych przypadkach nie ma konieczności wydania nowego zezwolenia do wykonywania pracy. Zwolnione od konieczności udzielenia zezwolenia cudzoziemcowi są m.in. osoby, dla których w urzędzie pracy możemy odnaleźć oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywane pracy o zamiarze zatrudnienia danego cudzoziemca. Co więcej, na podstawie przepisów, do uznania pracy cudzoziemca wystarczy oświadczenie. Oświadczenie dotyczy pracy cudzoziemca. Określa ono podstawę prawną zatrudnienia, dane o miejscu wykonywania pracy, datę rozpoczęcia pracy cudzoziemca i inne niezbędne warunki.

Warunki pracy i wynagrodzenie, czyli niezbędne zasady zatrudniania cudzoziemców

Zgodne z przepisami prawa warunki zatrudnienia dla cudzoziemca wykonującego pracę, to kolejny ważny obowiązek pracodawcy. Obejmuje to także pracę pracownika delegowanego. Na podstawie umowy, powierzenie wykonywania cudzoziemcowi pracy, musi odbywać się na zasadach nie mniej korzystnych, niż te, które gwarantują polskie przepisy prawa pracy. Warunki zatrudnienia muszą więc uwzględniać m.in.: właściwy wymiar urlopu wypoczynkowego, właściwe wymiary czasu pracy dotyczące zatrudnienia, także w przypadku czasowego wykonywania pracy.

Cudzoziemcy mogą być zatrudnieni również na podstawie umowy cywilnoprawnej bądź umowy agencyjnej. Wówczas informacje dotyczące zatrudnienia należy szukać w Kodeksie Pracy lub kodeksie cywilnym w przepisach o umowie zlecenia. W przypadku pracy na umowę o pracę tymczasową, pracodawca musi zapewnić warunki pracy zgodne z przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

zatrudnianie cudzoziemców

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne podczas zatrudnienia obcokrajowców 

Biorąc pod uwagę zatrudnienie cudzoziemców, należy wspomnieć także o kwestii odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jeśli osoba zatrudniona w naszym przedsiębiorstwie na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, przysługuje jej prawo do ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Polski. Zaznaczyć także należy, że obowiązek odprowadzania składek przez przedsiębiorcę nie dotyczy cudzoziemców, którzy zostali zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło. 

Oprócz tego, że istnieje powyższy obowiązek, który ciąży na pracodawcy, to dodatkowo ustawodawca przewidział również maksymalny termin na dopełnienie takich formalności związanych z nawiązaniem stosunku pracy z obcokrajowcami. Jest do 7 dni, ktoś liczone są od dnia rozpoczęcia przez cudzoziemca pracy lub współpracy. 

W przypadku zatrudniania cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego bądź Szwajcarii, w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy Polska posiada umowę o zabezpieczeniu społecznym z krajem, z którego pochodzi dana osoba. Jeśli taka umowa nie występuje, wówczas pracodawca ma obowiązek zastosować względem takiego pracownika polskie przepisy, które dotyczą obowiązku podlegania ubezpieczeniom. Takie rozwiązanie ma na celu maksymalną ochronę praw osób, które decydują się na podjęcie pracy na terytorium Polski, będąc obywatelami innych krajów. 

Legalność pobytu cudzoziemców- zadbaj o dopełnienie wszelkich formalności dzięki agencji pracy

By cudzoziemiec rozpoczął pracę w naszym przedsiębiorstwie całkowicie legalnie, uwzględniając zasady zatrudnienia cudzoziemców, należy spełnić szereg wymagań. Do prawidłowego rozpoczęcia pracy nie można pominąć obowiązku posiadania zezwolenia. Dodatkowo należy zastosować się do zapewnienia właściwych warunków pracy i innych niezbędnych wytycznych. Nic więc dziwnego, że warto skorzystać z usług pośrednika pracy. Przy powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, agencja pracy dba o większość, niezbędnych formalności, wyręczając tym samym pracodawcę od wielu zadań. Co więcej, pracownik także może skupić się na celu wykonywania pracy, bez ciągłych wątpliwości co do dopełnienia niezbędnych formalności. Pracownik wykonuje pracę spokojnie.

Uzyskanie zezwolenia przez cudzoziemców jest zdecydowanie jedną z kwestii priorytetowych. To od niego uzależniona jest możliwość wykonywania pracy. Dla osób poszukujących zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które pochodzącą spoza Unii Europejskiej, do podjęcia pracy konieczne jest wydanie nowego zezwolenia. Agencja pomaga cudzoziemcy zdobyć wszystkie dokumenty do uzyskania karty pobytu, która umożliwia mu podjęcie pracy zarobkowej. Co więcej, pośrednik pozyskuje informację od pracowników urzędu pracy, dotyczące wykonywania konkretnej pracy określonej przez dane oferty pracy.

Wykonywanie pracy przez cudzoziemca

Podsumowując, zanim zlecimy pracę cudzoziemcowi, należy zadbać przede wszystkim o trzy, podstawowe kwestie:

  • dokument legalizujący zatrudnienie,
  • umowę zawartą z cudzoziemcem,
  • jak również składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne.

Wówczas pracownik od pierwszego dnia rozpoczęcia pracy, podejmuje zatrudnienie w sposób całkowicie legalny. By mieć całkowitą pewność co do zawartego stosunku pracy, bez względu na to, czy zlecamy pracę sezonową czy stałą, warto skorzystać z profesjonalnych usług agencji pracy, która zadba o nienaganne dopełnienie wszelkich formalności.
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami w tym zakresie.

tag2 tag3

Zapisz się do newslettera już teraz!

To może Cię zainteresować