Usługi Right arrow Praca tymczasowa Outsourcing procesów Rekrutacja personelu Case studies Referencje Blog Kontakt Newsletter
Powrót Praca tymczasowa Outsourcing procesów Rekrutacja personelu

Outsourcing a praca tymczasowa.

Uncategorized 06 / 06 / 2023

Rosnące koszty zatrudnienie i utrzymania pracowników, powodują, że wiele firm, poszukuje alternatywnych rozwiązań, umożliwiających im redukcję kosztów pracy. W tym celu firmy nawiązują współpracę z różnego rodzaju agencjami pracy, które zatrudniają pracowników tymczasowych na projekty swoich kontrahentów, dzięki czemu firmy mogę znacznie obniżyć koszty pracy. To właśnie na tym etapie firmy decydują, którą formę współpracy…

czytaj dalej o outsourcingu

outsourcing

Wielu przedsiębiorców stosuje te pojęcia zamiennie. To jednak błąd, ponieważ oba terminy różnią się między sobą. Warto rozumieć, jakie są podstawowe różnice między tymi pojęciami, tak by nie używać ich błędnie. Dodatkowo znajomość tematu to szansa na wybór lepszej metody zatrudniania, która będzie lepiej odpowiadać na potrzeby przedsiębiorcy.

Spis treści

Outsourcing pracowniczy i praca tymczasowa – te same czy różne pojęcia?

Zostało już wskazane, że oba pojęcia oznaczają tak naprawdę coś innego, a to, co je łączy to fakt, że wykonanie pracy zleca się zewnętrznej firmie. Praca tymczasowa, jak i outsourcing mogą być świadczone przez agencje zatrudnienia. To jednak tyle, jeśli chodzi o to, co łączy owe pojęcia. Zdecydowanie więcej jest różnic, dlatego tak istotne jest ich poznanie i zrozumienie jak charakteryzować usługę pracy tymczasowej, a jak usługę outsourcingu.

Praca tymczasowa – najważniejsze informacje o tym, co oferuje agencja pracy.

Decydując się na wybór pracy tymczasowej firma będzie otrzymywała od zewnętrznej firmy pracowników, którzy swoje zadania będą wykonywać pod nadzorem przedsiębiorcy zlecającego usługę. To pracodawca użytkownik będzie również odpowiadał za pewne elementy w procesie zatrudnienia. Jego zadaniem jest przygotowanie odzieży roboczej dla pracowników, ewidencja czasu pracy. W przypadku pracy tymczasowej to firma zamawiająca taką usługę odpowiada za kontrolę pracowników.

Rozliczenie między agencją a pracodawcą użytkownikiem następuje na podstawie liczby godzin, jaką przepracują tymczasowi pracownicy. Praca tymczasowa, ma charakter trójstronny i w realizacji stosunku pracy uczestniczą – pracownik tymczasowy, pracodawca użytkownik i agencja pracy tymczasowej, która zatrudnia pracownika. W tym przypadku istotna będzie rola usług agencji pracy, która odpowiadają za proces wykonywania pracy tymczasowej. W przypadku tymczasowych pracowników agencja pracy gromadzi bazę pracowników, których może delegować do zakładu pracy, który w danym momencie wykazuje zapotrzebowanie.

Jak wygląda outsourcing personelu?

W przypadku usługi outsourcingu przedsiębiorca zleca agencji wykonanie określonych czynności. Jednocześnie jednak usługodawca nie ma w stosunku do pracowników wykonujących te zadania żadnych obowiązków. Ostatecznie jedynie będzie odbierał efekty wykonanej pracy – akceptuje ją bądź też decyduje się na zgłoszenie reklamacji. Niekiedy więc stosowane jest pojęcie outsourcingu procesów, ponieważ to lepiej charakteryzuje owe czynności. Firma, która zleca outsourcing zamawia usługę. Nie ma dla niej znaczenia ilu pracowników ją wykona, jakie będzie ich wynagrodzenie i w jakiej formie prawnej zostaną zatrudnieni. Cały proces kontroluje firma świadcząca usługę outsourcingu, która to odpowiada za wszystkie zadania i ich realizację, także za wyposażenie pracowników. Pojawia się również pytanie o to jakie są koszty outsourcingu pracowniczego? Wybierając usługę outsourcingu zamawiający otrzymuje zbiorczą fakturę za wykonaną pracę. Wiele firm outsourcingiem procesów uzupełnia istniejące braki w zatrudnieniu. W grę wchodzą różne formy wykorzystywania tej metody i firmy świadczące outsourcing proponują:

Regulacje prawne dotyczące obu form zatrudnienia.

Co mówi o pracy tymczasowej Kodeks Pracy i inne przepisy?

Omawiane różnice swoje odzwierciedlenie odnajdują w przepisach prawa. Praca tymczasowa została bowiem jasno opisana w ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych z roku 2003. Jak więc wygląda sytuacja prawna pracownika tymczasowego, jakie stanowisko pracy może przyjmować? Owa legislacja dokładnie opisuje warunki, na jakich agencja pracy tymczasowej będzie kierować do firm pracowników tymczasowych. Jednocześnie agencja, która chce taką działalność prowadzić musi być wpisana do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. Istnieją również wskazane w art. 2 pkt 3 przypadki, w których można decydować się na usługę pracy tymczasowej. Można więc stwierdzić, że taka forma spotyka więcej obostrzeń i uwarunkowań jasno określonych przez prawo. Przy pracy tymczasowej kodeks cywilny jest tylko dodatkiem do ustawy i korzysta się z niego w sytuacji, w której przepisy nie znajdują się w ustawie.

Umowa outsourcingu – czym się charakteryzuje?

Inaczej to wygląda, jeśli weźmiemy pod uwagę outsourcing, ponieważ w ramach outsourcingu nie mamy żadnego konkretnego aktu prawnego. Firmy świadczące usługi outsourcingu nie mają do dyspozycji ściśle określonej umowy, która byłaby stosowana w tym kontekście. W praktyce, regulacje dotyczące świadczenia takich usług opierają się na ogólnych przepisach Kodeksu Cywilnego, które określają zasadę swobody umów. To właśnie ta zasada umożliwia podmiotom uczestniczącym w umowie outsourcingowej dowolne kształtowanie jej postanowień. W ramach takiej umowy, pracownik wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy zawartej z firmą, która zobowiązuje się do świadczenia usługi outsourcingu

Jakie są najważniejsze różnice między usługą pracy tymczasowej, a tym jak wygląda outsourcing usług?

Podsumowując najważniejsze informację o obu formach zlecenia pracy zewnętrznym podmiotom wskazać można najważniejsze różnice miedzy pracą tymczasową, a outsourcingiem pracowników:

 • Praca tymczasowa regulowana jest specjalną ustawą, natomiast outsourcing nie jest definiowany i podlega zasadzie swobody umów z Kodeksu Cywilnego;
 • Przy pracy tymczasowej, pracodawca użytkownik sprawuje kontrolę nad pracownikami, których mu delegowano.
 • Przy tymczasowej pracy obowiązkiem pracodawcy jest zadbać o odzież roboczą pracowników.
  Za warunki pracy pracowników odpowiada bowiem pracodawca użytkownik. Outsourcing tego nie wymaga, zlecający usługi nie ma żadnych obowiązków wobec wykonawców;
 • W przypadku pracy tymczasowej, pracodawcy zawierają umowę o pracę zgodnie z przepisami dotyczącymi pracy tymczasowej. Te z kolei są zgodne z przepisami prawa pracy. Ta forma zatrudnienia jest często wykorzystywana, zwłaszcza przy tymczasowej pracy cudzoziemców. Przy outsourcing może być to umowa o pracę może być również umowa cywilnoprawna, przybierać może również formę usług leasingu pracowników.
 • Praca tymczasowa ma limit czasowy wynoszący maksymalnie 18 miesięcy w ciągu 36 miesięcy. W przypadku outsourcingu nie istnieją takie ograniczenia czasowe, które mogłyby ograniczać wykonywanie pracy w tej formie. Czas pracy w ramach outsourcingu jest zależny od rodzaju usług, które należy zrealizować.
 • w przypadku pracownika tymczasowego agencja gwarantuje urlop w wymiarze 2 dni w miesiącu. W przypadku outsourcingu urlop przydzielany jest zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy i formą prawną, w ramach której pracownik zostaje zatrudniony;
 • przy pracy tymczasowej agencja pracy nie odpowiada za ewidencję czasu pracy. Obowiązek ten jest po stronie pracodawcy użytkownika. W outsourcingu odpowiada za to świadczący usługę, zleca się to firmie zewnętrznej;
 • w pracy tymczasowej odpowiedzialność spoczywa na firmie, która zleca usługę. Wybierając usługę outsourcingu odpowiedzialność będzie po stronie podmiotu realizującego usługę;
 • W przypadku pracy tymczasowej, pracodawca ustala koszty na podstawie liczby godzin przepracowanych przez pracowników. Z kolei w przypadku outsourcingu pracowniczego, koszty nie są ustalane dla każdego pracownika indywidualnie, lecz stanowią opłatę za kompleksową usługę zleconą zewnętrznej firmie.
praca tymczasowa

Jaką formę wybrać – kiedy wybrać usługę outsourcingu, a kiedy usługę pracy tymczasowej?

Mówiąc o outsourcingu należy wskazać, że wykorzystywany jest przede wszystkim w tych sytuacjach, w których firmy będą chciały skupić się na najważniejszych projektach. Te mniej istotne oddają w ręce zewnętrznych podmiotów, dzięki czemu nie muszą prowadzić kontroli nad tymi procesami. Ułatwia to bowiem osiągniecie wyników w tych tematach, które z punktu widzenia przedsiębiorców są kluczowe. Podmioty, które świadczą usługi outsourcingu pracowników są przygotowane do tego, by samodzielnie zarządzać procesami i gwarantować ich realizację na możliwie najwyższym poziomie. Wybierając usługę outsourcingu zatrudnienie pracowników będzie po stronie firmy, która zobowiązuje się świadczyć usługi pracy.

Natomiast przy zatrudnianiu pracowników tymczasowych na komfort może liczyć taka firma, która czasowo potrzebuje dodatkowych pracowników. Przykładowo, sezonowo zmaga się z dużą rotacją pracowników, bądź musi elastycznie dopasowywać poziom zatrudnienia. Dlatego praca tymczasowa, sprawdza się tam, gdzie np. cyklicznie wiadomo, że potrzebna jest większa liczba pracowników. To między innymi takie prace jak wykonywanie zadań produkcyjnych, magazynowych czy biurowych.

To, co przede wszystkim definiuje różnice między tymi pojęciami to zakres odpowiedzialności, jaka spoczywa na firmie zlecającej usługę oraz możliwość kontrolowania pracowników. Firma musi decydować, co w jej przypadku jest ważniejsze, czy otrzymanie gotowej usługi, czy chce mieć kontrole nad tym jak ten proces przebiega, kto go wykonuje.

Praca tymczasowa czy outsourcing procesów – wybrać wynajem pracowników czy zlecenie kompleksowej usługi?

Każda firma jednak musi sama zdecydować, które rozwiązanie będzie dla niej najodpowiedniejsze. Mając świadomość różnic, jakie występują między outsourcingiem i pracą tymczasową łatwiej będzie podjąć właściwą decyzję czy lepszy będzie wybór firmy outsourcingowej, która zaoferuje leasing pracowniczy czy jednak nawiązać można współpracę z agencją pośrednictwa pracy, która zaproponuje pracownika tymczasowego pracodawcy. Przy realizacji usługi outsourcingu mamy do czynienia z większą swobodę niż w momencie gdy wybieramy formę świadczenia pracy tymczasowej.

Jeżeli właśnie borykasz się problem sezonowego niedoboru pracowników, to śmiało skontaktuj się z nami!
Świadczymy obie te usługi.
Więcej o nas przeczytasz tutaj >>

A jeśli chciałbyś skorzystać z outsou

tag2 tag3

Zapisz się do newslettera już teraz!

To może Cię zainteresować