Usługi Right arrow Praca tymczasowa Outsourcing procesów Rekrutacja personelu Case studies Referencje Blog Kontakt Newsletter
Powrót Praca tymczasowa Outsourcing procesów Rekrutacja personelu

Outsourcing a praca tymczasowa.

Rosnące koszty zatrudnienie i utrzymania pracowników, powodują, że wiele firm, poszukuje alternatywnych rozwiązań, umożliwiających im redukcję kosztów pracy. W tym celu firmy nawiązują współpracę z różnego rodzaju agencjami pracy, które zatrudniają pracowników tymczasowych na projekty swoich kontrahentów, dzięki czemu firmy mogę znacznie obniżyć koszty pracy. To właśnie na tym etapie firmy decydują, którą formę współpracy…

czytaj dalej o outsourcingu

outsourcing

Wielu przedsiębiorców stosuje te pojęcia zamiennie. To jednak błąd, ponieważ oba terminy różnią się między sobą. Warto rozumieć, jakie są podstawowe różnice między tymi pojęciami, tak by nie używać ich błędnie. Dodatkowo znajomość tematu to szansa na wybór lepszej metody zatrudniania, która będzie lepiej odpowiadać na potrzeby przedsiębiorcy.

Spis treści

Outsourcing pracowniczy i praca tymczasowa – te same czy różne pojęcia?

Zostało już wskazane, że oba pojęcia oznaczają tak naprawdę coś innego, a to, co je łączy to fakt, że wykonanie pracy zleca się zewnętrznej firmie. Praca tymczasowa, jak i outsourcing mogą być świadczone przez agencje zatrudnienia. To jednak tyle, jeśli chodzi o to, co łączy owe pojęcia. Zdecydowanie więcej jest różnic, dlatego tak istotne jest ich poznanie i zrozumienie jak charakteryzować usługę pracy tymczasowej, a jak usługę outsourcingu.

Praca tymczasowa – najważniejsze informacje o tym, co oferuje agencja pracy.

Decydując się na wybór pracy tymczasowej firma będzie otrzymywała od zewnętrznej firmy pracowników, którzy swoje zadania będą wykonywać pod nadzorem przedsiębiorcy zlecającego usługę. To pracodawca użytkownik będzie również odpowiadał za pewne elementy w procesie zatrudnienia. Jego zadaniem jest przygotowanie odzieży roboczej dla pracowników, ewidencja czasu pracy. W przypadku pracy tymczasowej to firma zamawiająca taką usługę odpowiada za kontrolę pracowników.

Rozliczenie między agencją a pracodawcą użytkownikiem następuje na podstawie liczby godzin, jaką przepracują tymczasowi pracownicy. Praca tymczasowa, ma charakter trójstronny i w realizacji stosunku pracy uczestniczą – pracownik tymczasowy, pracodawca użytkownik i agencja pracy tymczasowej, która zatrudnia pracownika. W tym przypadku istotna będzie rola usług agencji pracy, która odpowiadają za proces wykonywania pracy tymczasowej. W przypadku tymczasowych pracowników agencja pracy gromadzi bazę pracowników, których może delegować do zakładu pracy, który w danym momencie wykazuje zapotrzebowanie.

Jak wygląda outsourcing personelu?

W przypadku usługi outsourcingu przedsiębiorca zleca agencji wykonanie określonych czynności. Jednocześnie jednak usługodawca nie ma w stosunku do pracowników wykonujących te zadania żadnych obowiązków. Ostatecznie jedynie będzie odbierał efekty wykonanej pracy – akceptuje ją bądź też decyduje się na zgłoszenie reklamacji. Niekiedy więc stosowane jest pojęcie outsourcingu procesów, ponieważ to lepiej charakteryzuje owe czynności. Firma, która zleca outsourcing zamawia usługę. Nie ma dla niej znaczenia ilu pracowników ją wykona, jakie będzie ich wynagrodzenie i w jakiej formie prawnej zostaną zatrudnieni. Cały proces kontroluje firma świadcząca usługę outsourcingu, która to odpowiada za wszystkie zadania i ich realizację, także za wyposażenie pracowników. Pojawia się również pytanie o to jakie są koszty outsourcingu pracowniczego? Wybierając usługę outsourcingu zamawiający otrzymuje zbiorczą fakturę za wykonaną pracę. Wiele firm outsourcingiem procesów uzupełnia istniejące braki w zatrudnieniu. W grę wchodzą różne formy wykorzystywania tej metody i firmy świadczące outsourcing proponują:

Regulacje prawne dotyczące obu form zatrudnienia.

Co mówi o pracy tymczasowej Kodeks Pracy i inne przepisy?

Omawiane różnice swoje odzwierciedlenie odnajdują w przepisach prawa. Praca tymczasowa została bowiem jasno opisana w ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych z roku 2003. Jak więc wygląda sytuacja prawna pracownika tymczasowego, jakie stanowisko pracy może przyjmować? Owa legislacja dokładnie opisuje warunki, na jakich agencja pracy tymczasowej będzie kierować do firm pracowników tymczasowych. Jednocześnie agencja, która chce taką działalność prowadzić musi być wpisana do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. Istnieją również wskazane w art. 2 pkt 3 przypadki, w których można decydować się na usługę pracy tymczasowej. Można więc stwierdzić, że taka forma spotyka więcej obostrzeń i uwarunkowań jasno określonych przez prawo. Przy pracy tymczasowej kodeks cywilny jest tylko dodatkiem do ustawy i korzysta się z niego w sytuacji, w której przepisy nie znajdują się w ustawie.

Umowa outsourcingu – czym się charakteryzuje?

Inaczej to wygląda, jeśli weźmiemy pod uwagę outsourcing, ponieważ w ramach outsourcingu nie mamy żadnego konkretnego aktu prawnego. Firmy świadczące usługi outsourcingu nie mają do dyspozycji ściśle określonej umowy, która byłaby stosowana w tym kontekście. W praktyce, regulacje dotyczące świadczenia takich usług opierają się na ogólnych przepisach Kodeksu Cywilnego, które określają zasadę swobody umów. To właśnie ta zasada umożliwia podmiotom uczestniczącym w umowie outsourcingowej dowolne kształtowanie jej postanowień. W ramach takiej umowy, pracownik wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy zawartej z firmą, która zobowiązuje się do świadczenia usługi outsourcingu

Jakie są najważniejsze różnice między usługą pracy tymczasowej, a tym jak wygląda outsourcing usług?

Podsumowując najważniejsze informację o obu formach zlecenia pracy zewnętrznym podmiotom wskazać można najważniejsze różnice miedzy pracą tymczasową, a outsourcingiem pracowników:

 • Praca tymczasowa regulowana jest specjalną ustawą, natomiast outsourcing nie jest definiowany i podlega zasadzie swobody umów z Kodeksu Cywilnego;
 • Przy pracy tymczasowej, pracodawca użytkownik sprawuje kontrolę nad pracownikami, których mu delegowano.
 • Przy tymczasowej pracy obowiązkiem pracodawcy jest zadbać o odzież roboczą pracowników.
  Za warunki pracy pracowników odpowiada bowiem pracodawca użytkownik. Outsourcing tego nie wymaga, zlecający usługi nie ma żadnych obowiązków wobec wykonawców;
 • W przypadku pracy tymczasowej, pracodawcy zawierają umowę o pracę zgodnie z przepisami dotyczącymi pracy tymczasowej. Te z kolei są zgodne z przepisami prawa pracy. Ta forma zatrudnienia jest często wykorzystywana, zwłaszcza przy tymczasowej pracy cudzoziemców. Przy outsourcing może być to umowa o pracę może być również umowa cywilnoprawna, przybierać może również formę usług leasingu pracowników.
 • Praca tymczasowa ma limit czasowy wynoszący maksymalnie 18 miesięcy w ciągu 36 miesięcy. W przypadku outsourcingu nie istnieją takie ograniczenia czasowe, które mogłyby ograniczać wykonywanie pracy w tej formie. Czas pracy w ramach outsourcingu jest zależny od rodzaju usług, które należy zrealizować.
 • w przypadku pracownika tymczasowego agencja gwarantuje urlop w wymiarze 2 dni w miesiącu. W przypadku outsourcingu urlop przydzielany jest zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy i formą prawną, w ramach której pracownik zostaje zatrudniony;
 • przy pracy tymczasowej agencja pracy nie odpowiada za ewidencję czasu pracy. Obowiązek ten jest po stronie pracodawcy użytkownika. W outsourcingu odpowiada za to świadczący usługę, zleca się to firmie zewnętrznej;
 • w pracy tymczasowej odpowiedzialność spoczywa na firmie, która zleca usługę. Wybierając usługę outsourcingu odpowiedzialność będzie po stronie podmiotu realizującego usługę;
 • W przypadku pracy tymczasowej, pracodawca ustala koszty na podstawie liczby godzin przepracowanych przez pracowników. Z kolei w przypadku outsourcingu pracowniczego, koszty nie są ustalane dla każdego pracownika indywidualnie, lecz stanowią opłatę za kompleksową usługę zleconą zewnętrznej firmie.
praca tymczasowa

Jaką formę wybrać – kiedy wybrać usługę outsourcingu, a kiedy usługę pracy tymczasowej?

Mówiąc o outsourcingu należy wskazać, że wykorzystywany jest przede wszystkim w tych sytuacjach, w których firmy będą chciały skupić się na najważniejszych projektach. Te mniej istotne oddają w ręce zewnętrznych podmiotów, dzięki czemu nie muszą prowadzić kontroli nad tymi procesami. Ułatwia to bowiem osiągniecie wyników w tych tematach, które z punktu widzenia przedsiębiorców są kluczowe. Podmioty, które świadczą usługi outsourcingu pracowników są przygotowane do tego, by samodzielnie zarządzać procesami i gwarantować ich realizację na możliwie najwyższym poziomie. Wybierając usługę outsourcingu zatrudnienie pracowników będzie po stronie firmy, która zobowiązuje się świadczyć usługi pracy.

Natomiast przy zatrudnianiu pracowników tymczasowych na komfort może liczyć taka firma, która czasowo potrzebuje dodatkowych pracowników. Przykładowo, sezonowo zmaga się z dużą rotacją pracowników, bądź musi elastycznie dopasowywać poziom zatrudnienia. Dlatego praca tymczasowa, sprawdza się tam, gdzie np. cyklicznie wiadomo, że potrzebna jest większa liczba pracowników. To między innymi takie prace jak wykonywanie zadań produkcyjnych, magazynowych czy biurowych.

To, co przede wszystkim definiuje różnice między tymi pojęciami to zakres odpowiedzialności, jaka spoczywa na firmie zlecającej usługę oraz możliwość kontrolowania pracowników. Firma musi decydować, co w jej przypadku jest ważniejsze, czy otrzymanie gotowej usługi, czy chce mieć kontrole nad tym jak ten proces przebiega, kto go wykonuje.

Praca tymczasowa czy outsourcing procesów – wybrać wynajem pracowników czy zlecenie kompleksowej usługi?

Każda firma jednak musi sama zdecydować, które rozwiązanie będzie dla niej najodpowiedniejsze. Mając świadomość różnic, jakie występują między outsourcingiem i pracą tymczasową łatwiej będzie podjąć właściwą decyzję czy lepszy będzie wybór firmy outsourcingowej, która zaoferuje leasing pracowniczy czy jednak nawiązać można współpracę z agencją pośrednictwa pracy, która zaproponuje pracownika tymczasowego pracodawcy. Przy realizacji usługi outsourcingu mamy do czynienia z większą swobodę niż w momencie gdy wybieramy formę świadczenia pracy tymczasowej.

Jeżeli właśnie borykasz się problem sezonowego niedoboru pracowników, to śmiało skontaktuj się z nami!
Świadczymy obie te usługi.
Więcej o nas przeczytasz tutaj >>

A jeśli chciałbyś skorzystać z outsou

Zatrudnianie cudzoziemców

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na zatrudnianie cudzoziemców wykonujących pracę o różnym charakterze. Należy jednak pamiętać, że przy powierzeniu pracy cudzoziemcowi, konieczne jest spełnienie wielu, różnorodnych wymogów prawnych. O czym warto pamiętać? Kiedy może mieć miejsce nielegalne wykonywanie pracy przez osoby niebędące obywatelami terytorium Polski?

zatrudnianie cudzoziemców

Spis treści

Jakie są podstawy prawne zatrudniania cudzoziemców?

Przy powierzeniu pracy cudzoziemcowi, pracodawca musi kierować się przede wszystkim przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Musi także kierować się przepisami zawartymi w ustawie z dnia 15 czerwca 2012 r., o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

To dwa główne akty prawne, które uwzględniają przypadki wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz sankcje za brak spełnienia wymogów. To w nich możemy odnaleźć wszelakie niezbędne informacje dotyczące powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy. To właśnie po analizie takich aktów prawnych możemy dowiedzieć się o:

 • konieczności uzyskania zezwolenia,
 • jakie należy spełnić warunki zatrudnienia,
 • jak również poznać inne niezbędne zasady zatrudniania cudzoziemców.

Jak uzyskać zezwolenie na pracę dla cudzoziemca?

Przy podjęciu pracy przez cudzoziemców, przedsiębiorca musi w pierwszej kolejności uzyskać zezwolenie do pracy dla swojego nowego pracownika. Wydanie zezwolenia jest więc konieczne, do podjęcia dalszych kroków. Istnieje jednak wyjątek – kiedy na podstawie zezwolenia jednolitego osoba uzyskała przyzwolenie i na pobyt czasowy, i na wykonywanie pracy. Należy pamiętać, że zezwolenie jednolite na pracę pracownika uzyskuje sam zainteresowany, a nie przedsiębiorca. Urząd pracy informacje niezbędne do uzyskania takiego dokumentu, udziela każdemu zainteresowanemu obcokrajowcowi. 

Do pracy wymagającej zezwolenia stosuje się inne uregulowania w przypadku obywateli Ukrainy, Rosji, Gruzji, Mołdawii czy Białorusi. W rozporządzeniach Ministra Pracy dotyczących pracy obywateli tych krajów, w niektórych przypadkach nie ma konieczności wydania nowego zezwolenia do wykonywania pracy. Zwolnione od konieczności udzielenia zezwolenia cudzoziemcowi są m.in. osoby, dla których w urzędzie pracy możemy odnaleźć oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywane pracy o zamiarze zatrudnienia danego cudzoziemca. Co więcej, na podstawie przepisów, do uznania pracy cudzoziemca wystarczy oświadczenie. Oświadczenie dotyczy pracy cudzoziemca. Określa ono podstawę prawną zatrudnienia, dane o miejscu wykonywania pracy, datę rozpoczęcia pracy cudzoziemca i inne niezbędne warunki.

Warunki pracy i wynagrodzenie, czyli niezbędne zasady zatrudniania cudzoziemców

Zgodne z przepisami prawa warunki zatrudnienia dla cudzoziemca wykonującego pracę, to kolejny ważny obowiązek pracodawcy. Obejmuje to także pracę pracownika delegowanego. Na podstawie umowy, powierzenie wykonywania cudzoziemcowi pracy, musi odbywać się na zasadach nie mniej korzystnych, niż te, które gwarantują polskie przepisy prawa pracy. Warunki zatrudnienia muszą więc uwzględniać m.in.: właściwy wymiar urlopu wypoczynkowego, właściwe wymiary czasu pracy dotyczące zatrudnienia, także w przypadku czasowego wykonywania pracy.

Cudzoziemcy mogą być zatrudnieni również na podstawie umowy cywilnoprawnej bądź umowy agencyjnej. Wówczas informacje dotyczące zatrudnienia należy szukać w Kodeksie Pracy lub kodeksie cywilnym w przepisach o umowie zlecenia. W przypadku pracy na umowę o pracę tymczasową, pracodawca musi zapewnić warunki pracy zgodne z przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

zatrudnianie cudzoziemców

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne podczas zatrudnienia obcokrajowców 

Biorąc pod uwagę zatrudnienie cudzoziemców, należy wspomnieć także o kwestii odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jeśli osoba zatrudniona w naszym przedsiębiorstwie na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, przysługuje jej prawo do ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Polski. Zaznaczyć także należy, że obowiązek odprowadzania składek przez przedsiębiorcę nie dotyczy cudzoziemców, którzy zostali zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło. 

Oprócz tego, że istnieje powyższy obowiązek, który ciąży na pracodawcy, to dodatkowo ustawodawca przewidział również maksymalny termin na dopełnienie takich formalności związanych z nawiązaniem stosunku pracy z obcokrajowcami. Jest do 7 dni, ktoś liczone są od dnia rozpoczęcia przez cudzoziemca pracy lub współpracy. 

W przypadku zatrudniania cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego bądź Szwajcarii, w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy Polska posiada umowę o zabezpieczeniu społecznym z krajem, z którego pochodzi dana osoba. Jeśli taka umowa nie występuje, wówczas pracodawca ma obowiązek zastosować względem takiego pracownika polskie przepisy, które dotyczą obowiązku podlegania ubezpieczeniom. Takie rozwiązanie ma na celu maksymalną ochronę praw osób, które decydują się na podjęcie pracy na terytorium Polski, będąc obywatelami innych krajów. 

Legalność pobytu cudzoziemców- zadbaj o dopełnienie wszelkich formalności dzięki agencji pracy

By cudzoziemiec rozpoczął pracę w naszym przedsiębiorstwie całkowicie legalnie, uwzględniając zasady zatrudnienia cudzoziemców, należy spełnić szereg wymagań. Do prawidłowego rozpoczęcia pracy nie można pominąć obowiązku posiadania zezwolenia. Dodatkowo należy zastosować się do zapewnienia właściwych warunków pracy i innych niezbędnych wytycznych. Nic więc dziwnego, że warto skorzystać z usług pośrednika pracy. Przy powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, agencja pracy dba o większość, niezbędnych formalności, wyręczając tym samym pracodawcę od wielu zadań. Co więcej, pracownik także może skupić się na celu wykonywania pracy, bez ciągłych wątpliwości co do dopełnienia niezbędnych formalności. Pracownik wykonuje pracę spokojnie.

Uzyskanie zezwolenia przez cudzoziemców jest zdecydowanie jedną z kwestii priorytetowych. To od niego uzależniona jest możliwość wykonywania pracy. Dla osób poszukujących zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które pochodzącą spoza Unii Europejskiej, do podjęcia pracy konieczne jest wydanie nowego zezwolenia. Agencja pomaga cudzoziemcy zdobyć wszystkie dokumenty do uzyskania karty pobytu, która umożliwia mu podjęcie pracy zarobkowej. Co więcej, pośrednik pozyskuje informację od pracowników urzędu pracy, dotyczące wykonywania konkretnej pracy określonej przez dane oferty pracy.

Wykonywanie pracy przez cudzoziemca

Podsumowując, zanim zlecimy pracę cudzoziemcowi, należy zadbać przede wszystkim o trzy, podstawowe kwestie:

 • dokument legalizujący zatrudnienie,
 • umowę zawartą z cudzoziemcem,
 • jak również składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne.

Wówczas pracownik od pierwszego dnia rozpoczęcia pracy, podejmuje zatrudnienie w sposób całkowicie legalny. By mieć całkowitą pewność co do zawartego stosunku pracy, bez względu na to, czy zlecamy pracę sezonową czy stałą, warto skorzystać z profesjonalnych usług agencji pracy, która zadba o nienaganne dopełnienie wszelkich formalności.
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami w tym zakresie.

Pracownicy z Azji – w czym są lepsi od Ukraińców? Poznaj najważniejsze fakty.

Na polskim rynku pracy pojawia się coraz wiece ofert pracy dla cudzoziemców. Polskie prawo pracy coraz bardziej dopasowuje się do zatrudnienia pracowników zagranicznych. Nic więc dziwnego, ze braki kadrowe determinują pracodawców do wybierania dla swoich firm cudzoziemców. Tak dużego rynku pracy nie da się zapełnić jedynie naszymi rodakami. Najczęściej do zatrudnienia nowych pracowników wybiera się…

pracownicy z Azji

Spis treści

 • Dlaczego warto zatrudnić pracownika z Azji?
  • Kultura pracy
  • Długi okres zatrudnienia
  • Język angielski wystarczający do dobrego porozumiewania się?
  • Doskonale kwalifikacje
 • Braki kadrowe pracowników z działu IT
 • Agencja pracy jako doskonała forma dla zatrudnienia azjatyckich pracowników
 • Czy Rynek pracy w Polsce potrzebuje pracowników z Azji ?

Dlaczego warto zatrudnić pracownika z Azji?

Zatrudnianie pracowników z krajów azjatyckich niesie za sobą bogatą, różnorodną gamę korzyści dla polskich pracodawców. Prace w Polsce wykonują pracownicy, którzy coraz częściej pochodzą, z krajów azjatyckich. Miejsca pracy pracowników polskich bardzo często są zajmowane bowiem, nie przez osoby pochodzenia ukraińskiego, a właśnie przez Azjatów. Zapewnienie odpowiednich warunków pracy podczas korzystania z usług agencji pracy oraz pełna legalność zatrudnienia to generalnie jedyny wymóg. Nie ma konieczności przetwarzania danych osobowych, czy samodzielnego tworzenia ofert pracy. Dane osobowe osób z dalekiego wschodu są przechowywane przez pośrednika pracy.

Kultura pracy

Pracowników z krajów Azji cechuje wysoka kultura pracy. Co więcej, osoby z zagranicznego, dużego rynku pracy, wykonują prace w sposób niezwykle rzetelny, sumienny i solidny, działając na korzyść swojego pracodawcy. To główna, zasadnicza cecha, która sprawia, ze azjatyccy pracownicy coraz częściej pozytywnie przechodzą proces rekrutacji, wygrywając ze swoimi ukraińskimi rywalami. Przy zapewnieniu odpowiednich warunków pracy, swoje miejsce pracy szanuje każdy Azjata. W przypadku pracowników pochodzących z różnych krajów Azji, możemy jako pracodawcy liczyć a szacunek i bezwarunkowa lojalność.
W niektórych krajach Azji panuje tak duża dyscyplina, ze dla osób pochodzących z dalekiego wschodu, wymagania polskiego pracodawcy stanowią duża swobodę.

Długi okres zatrudnienia

Przede wszystkim, osoby, które pochodzą z takich krajów jak m.in.: Nepal, Indie, Filipiny czy Bangladesz, coraz częściej goszczą na polskim rynku pracy, stawiając jednocześnie na długotrwały okres pracy. W przeciwieństwie do Ukraińców, którzy często po zarobionej puli pieniędzy decydują się na powrót do swojego ojczystego kraju, pracownicy z krajów azjatyckich gwarantują ciągłość pracy.
W związku z tym w przypadku zatrudniania pracowników azjatyckich możemy liczyć na stałą, doskonale wykwalifikowana kadrę pracowników. Braki na rynku pracy spowodowane wysoką rotacją Ukraińców, skończą się w przypadku gdy zdecydujesz się na zatrudnienie Azjatów.

Język angielski wystarczający do dobrego porozumiewania się?

Osoby pochodzące z Azji, które przyjeżdżają do Polski szukając pracy, dość dobrze porozumiewają się w języku angielskim. To częściej, my Polacy, mam braki kadrowe osób władających komunikatywnie po angielsku. Co więcej, w otoczeniu polskich pracowników, Azjaci szybko uczą się także języka polskiego- bowiem dość łatwo zdobywają nowa umiejętności. Dla polskich firm pracuje coraz większa liczba obcokrajowców, przez co coraz lepiej traktuje się pracowników pochodzących z dalekiego wschodu. Najlepiej językiem angielskim władają zazwyczaj Filipińczycy.

pracownica z Azji

Doskonale kwalifikacje

Wybierając osoby z różnych krajów azjatyckich, polscy przedsiębiorcy do pracy pozyskują dobrze wykwalifikowane osoby. Jedna z głównych zalet zatrudnienia pracowników pochodzących z dalekiego wschodu jest ich wysoki poziom wyksztalcenia. Znaczna cześć pracodawców w Polsce potrzebuje pracowników przede wszystkim posiadających właściwe kwalifikacje, co w przypadku naszych wschodnich sąsiadów- Ukraińców, nie jest sprawą tak oczywistą.

Braki kadrowe pracowników z działu IT

Najlepszych pracowników do działu IT znajdziemy wśród Hindusów. To właśnie w tym kraju Azji stawia się przede wszystkim od najmłodszych lat na edukacje w zakresie nauk ścisłych oraz nowoczesnych technologii. Dzięki temu osoby ze wschodu wykonują prace z zakresu informatyki niezwykle skutecznie. Takie osoby mogą zajmować się np. przetwarzaniem danych osobowych i ich ochrona.
W pracy administratora danych niezbędna jest rozległa wiedza z zakresu IT.

Pracownicy tymczasowi z Azji

Do pracy tymczasowej również bardziej korzystnie jest zatrudnić Azjatów, niż Ukraińców. Każdy Azjata rok swojej pracy będzie traktował ze szczególnym namaszczeniem. By zdobyć wizę na pobyt stały w naszym kraju, osoby z dalekiego wschodu musza wykazać stale źródło dochodu. Zatrudnienia pracowników tymczasowych z Azji przynoszą także wymierne korzyści dla pracodawców. Do ofert pracy zgłaszają się jedynie niezwykle sumienne osoby, którym zależy a stałym zatrudnieniu. Zapewnienie jedynie odpowiednich warunków pracy, pozwoli przedsiębiorcom na niezwykle wydajna prace. W Azji pracą żyje każdy obywatel, co przekłada się na wysoka skrupulatność Azjatów w wielu, różnorodnych branżach.

Agencja pracy jako doskonała forma dla zatrudnienia azjatyckich pracowników i przetwarzania danych

Nasza agencja pracy pozyska dla Twojej firmy pracowników z dalekiego wschodu. Rekrutacja pracowników zagranicznych oparta jest na sprawdzonych, rzetelnych procedurach. W związku z tym do wykonywanej pracy kierujemy się, wykwalifikowanych pracowników, zgodnie z oczekiwaniami klienta. Po stronie pracodawcy, w miejscu pracy, należy obowiązek zapewnienia równych warunków pracy, w stosunku do polskich pracowników, które są zgodne z przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Dane osobowe osób z krajów azjatyckich, które kierowane są do pracy w polskich firmach, przechowuje agencja.

pracownik z Azji

Agencja pracy tymczasowej stawia zadowolenie swoich klientów zawsze a pierwszym miejscu. W związku z tym rekrutujemy pracowników w oparciu o szczegółowe wytyczne naszych klientów. Większość procesu zatrudnienia pracowników z Azji dopełnia nasza agencja.

Celem pośrednictwa pracy jest szeroki zakres działania, który wyręczy pracodawców od dopełnienia wielu formalności czy przetwarzania danych. To wiele czynności, zaczynając od pozyskania pracowników, tworzenia nowych ofert pracy, czy przetwarzania danych w zakresie rekrutacji pracowników- to także czynności po stronie agencji pracy. Dzięki temu skuteczne zatrudnienie pracowników jest dla przedsiębiorców po prostu proste. Właściwe warunki pracy to podstawowy obowiązek każdego pracodawcy. W przypadku rekrutacji pracowników na każdą z ofert pracy, należy weryfikować posiadanie wizy- pozwolenia na pobyt w naszym kraju.

Agencje pośrednictwa pracy zajmują się także przetwarzaniem danych osobowych. Każda z ofert pracy wymaga właściwych czynności, które ochronią dane wrażliwe przystępujących do pracy pracowników. Co więcej, przetwarzanie danych osobowych zgodnych z przepisami RODO jest kwestia priorytetowa.
Kwestia legalizacji zatrudnienia pracowników z Azji i związane z nią procedury, są o wiele bardziej skomplikowane, niż dla obywateli Unii Europejskiej.

Nie chodzi tu o zapewnienie odpowiednich warunków pracy.
Tworzenie nowych ofert pracy wymaga doświadczenia i wiedzy.
Bez względu na to, czy szukamy osób do prac fizycznych czy umysłowych. Procedury związane z przetwarzaniem danych osobowych, czasem pracy czy wszystkich danych osobowych, firma rekrutująca pracowników musi wykonać takie same.

Czy Rynek pracy w Polsce potrzebuje pracowników z Azji ?

Mamy nadzieję, iż nasz artykuł pokazał Państwu, że warto zatrudnić pracownika pochodzącego z różnych krajów Azji. Zagraniczny rynek pracy wnosi do Polski, pracowników niezwykle wartościowych. Jest to doskonała alternatywa dla pracowników fizycznych czy umysłowych pochodzących z Ukrainy. Na polskim rynku wciąż brakuje rzetelnych, wydajnych pracowników, w związku z czym warto postawić na sprawdzone rozwiązania.
A te może Państwa firmie zaoferować nasza agencja.
W celu uzyskania informacji na temat naszej oferty, zapraszam do wypełnienia formularza kontaktowego.