Zatrudnianie obcokrajowców

Co trzeba zrobić aby zatrudnianie obcokrajowców było legalne?

Aby powierzenie pracy przez cudzoziemców spoza Unii Europejskiej było legalne, pracodawca musi spełnić szereg warunków wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • cudzoziemiec musi posiadać ważną wizę lub inny dokument uprawniający go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • cudzoziemiec powinien mieć odpowiednią podstawę pobytu na terytorium Polski, czyli taką, która uprawnia do wykonywania pracy
 • każdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi ma obowiązek uzyskać dla niego zezwolenie na pracę
 • w przypadku posiadania przez cudzoziemca jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę takie zezwolenie nie jest wymagane
 • wykonywanie pracy przez cudzoziemca nie może odbywać się na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę.

Obywatele Ukrainy, Białorusi, Armenii, Gruzji, Rosji, Mołdawii podejmujący pracę na terytorium Polski co do zasady powinni posiadać zezwolenie na pracę wydane przez właściwego wojewodę. Jednakże, przepisy przewidują wyjątki od tej zasady. Sytuacje, w których cudzoziemcy są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę, są wskazane m.in. w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Obywatele tych Państw mogą:

 • wykonywać pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy
 • jeżeli przed podjęciem pracy przez cudzoziemca powiatowy urząd pracy, właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, zarejestrował pisemne oświadczenie tego podmiotu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy temu cudzoziemcowi
 • na warunkach określonych w oświadczeniu – określenie nazwy zawodu, miejsca wykonywania pracy, datę rozpoczęcia i okres wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy oraz wysokość wynagrodzenia brutto za pracę

Firma pomaga osobom pracującym na rzecz naszych klientów w skompletowaniu dokumentów do kart pobytu, kontaktuje się z Urzędem, nadzoruje proces związany z wydawaniem tych kart.

Interesuje się temat legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców ? Więcej artykułów na ten temat możesz przeczytać na naszym blogu. Naszą ofertę w zakresie legalizacji zatrudnienia obcokrajowców możesz poznać na naszej stronie.  Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły naszego działania!

  Chcesz wiedzieć więcej?


  Ta usługa jest chwilowo niedostępna. Sprawdź nasze inne usługi lub wróć na stronę główną.