Outsourcing procesów

Outsourcing jest pojęciem anglojęzycznym, oznaczającym oddelegowanie pewnych działań ( procesów) poza firmę do podmiotów i osób z zewnątrz. W kontekście tej definicji można próbować wyjaśnić termin outsourcing procesów.

Dlaczego się na to decydujemy? Zwykle ze względów oszczędnościowych – outsourcing jest tańszy niż utrzymanie własnego działu. Pamiętajmy jednak, że takie rozwiązanie ma też swoje wady – przede wszystkim trudniej nad nim zapanować. Zdarza się, że osoby zatrudnione przez firmę outsourcingową nie są tak lojalni wobec naszej marki, jak osoby bezpośrednio zatrudnione. Ponadto, często jest tak, że po roku czy dwóch kontrakt zostaje przedłużony, a my tracimy możliwość negocjacji ceny – staje się ona wtedy dużo wyższa.

Outsourcing procesów to powszechne i coraz bardziej popularne rozwiązanie w biznesie. Polega ono na tym, że firma outsourcingowa (tzw. provider) świadczy usługi w imieniu i na rzecz innej firmy (tzw. customer). Najczęściej chodzi o świadczenie usług kadr i płac, ale może to dotyczyć także innych obszarów, np. IT, marketing czy sprzedaży.

Outsourcing procesów jest coraz bardziej popularny ze względu na kilka czynników. Po pierwsze, pozwala on zmniejszyć koszty prowadzenia działalności. Firmy outsourcingowe mają bowiem niższe koszty operacyjne, dzięki czemu mogą oferować swoim klientom niższe stawki. Po drugie, outsourcing procesów pozwala firmom skupić się na tym, co jest dla nich najważniejsze – na swojej podstawowej działalności. Firmy mogą więc skupić się na tym, co robią najlepiej, a pozostałe prace zlecić firmie outsourcingowej. Dzięki temu mają one więcej czasu i energii do skupienia się na swojej podstawowej działalności.


outsourcing pracowniczy

 

Termin outsourcing procesów w świetle przepisów prawa pracy

Pojęcie outsourcingu pracowniczego uwzględnia w pewnym sensie art. 231 Kodeksu pracy. Wskazuje, że w przypadku przejęcia zakładu pracy lub jego części przez inny podmiot, staje się on z mocy obowiązującego prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy i przejmuje niejako pracowników. Nowy pracodawca za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy powstałe przed przejściem części zakładu pracy, odpowiada solidarnie z dotychczasowym pracodawcą. W ramach outsourcingu zawierane jest porozumienie, zgodnie z którym pierwotny pracodawca pracowników przekazuje ich na rzecz nowego pracodawcy, a ten przyjmuje podwładnych.

Ważne jest to, że dla dotychczasowych pracowników właściwie nic się nie zmienia w zakresie dotychczas wykonywanej pracy – miejsce pracy, warunki zatrudnienia czy hierarchia organizacyjna w zakładzie pracy pozostają najczęściej te same.


Jak przejąć pracowników w ramach outsourcingu pracowniczego?

Aby doszło do faktycznego przejęcia pracowników w trybie wskazanym w art. 231 Kodeksu pracy, zakład pracy lub jego część musi przejść z posiadania dotychczasowego pracodawcy w posiadanie innego podmiotu, wskutek tego pracodawcą dla przejęcia pracowników staje się nowy podmiot.

W konsekwencji dochodzi do:

  •  zmiany pracodawcy i wejścia nabywcy zakładu w rolę nowego pracodawcy wobec pracowników przejmowanej firmy,
  •  wstąpienia nabywcy zakładu w prawa i obowiązki zbywcy, dotychczasowego pracodawcy, będącego stroną w stosunkach pracy.

Outsourcing w zakresie zarządzania pracownikami

Firmy outsourcingowe mogą przejmować wyłącznie obsługę pracowników w zakresie ich dokumentacji dotyczącej zatrudnienia i płac. Ich rola może sprowadzać się do wypłacania pracownikom wynagrodzenia, które wcześniej było naliczane i rozliczane z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przez dotychczasowego pracodawcę.

Pracodawca właściwy, który pozostaje stroną w stosunku pracy, nadal sprawuje nadzór nad pracownikami w swoim zakładzie pracy, udziela im urlopów i decyduje o zatrudnieniu i przedłużaniu czy zrywaniu umów z podwładnymi.  Taki outsourcing pracowniczy ma zmierzać do zmniejszenia kosztów zatrudniania i zarządzania pracownikami oraz wykonywania prac z zakresu HR.


Outsourcing pracowniczy, a praca tymczasowa i stosunek pracy

Podstawowym czynnikiem, który odróżnia outsourcing pracowniczy od zatrudniania pracowników na umowę o pracę lub też od świadczenia pracy przez pracowników tymczasowych, jest brak bezpośredniego podporządkowania prawnego i faktycznego wykonawców w stosunku do podmiotu, u którego takie usługi lub praca są w praktyce wykonywane.

Jeśli zainteresowała Cię usługa outsourcingu pracowniczego i chciałbyś dowiedzieć się o ofercie bardziej szczegółowo skontaktuj się z nami, albo zajrzyj na stronę internetową. www.eurokadra.expert

    Chcesz wiedzieć więcej?


    Ta usługa jest chwilowo niedostępna. Sprawdź nasze inne usługi lub wróć na stronę główną.