Outsourcing pracowniczy

Outsourcing jest pojęciem anglojęzycznym, oznaczającym oddelegowanie pewnych działań poza firmę do podmiotów i osób z zewnątrz. W kontekście tej definicji można próbować wyjaśnić termin outsourcing pracowniczy.

Termin outsourcing pracowniczy w świetle przepisów prawa pracy

Pojęcie outsourcingu pracowniczego uwzględnia w pewnym sensie art. 231 Kodeksu pracy, który wskazuje, że w przypadku przejęcia zakładu pracy lub jego części przez inny podmiot, staje się on z mocy obowiązującego prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy i przejmuje niejako pracowników. Nowy pracodawca za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy powstałe przed przejściem części zakładu pracy, odpowiada solidarnie z dotychczasowym pracodawcą. W ramach outsourcingu zawierane jest porozumienie, zgodnie z którym pierwotny pracodawca pracowników przekazuje ich na rzecz nowego pracodawcy, a ten przyjmuje podwładnych.

Ważne jest to, że dla dotychczasowych pracowników właściwie nic się nie zmienia w zakresie dotychczas wykonywanej pracy – miejsce pracy, warunki zatrudnienia czy hierarchia organizacyjna w zakładzie pracy pozostają najczęściej te same.

Jak przejąć pracowników w ramach outsourcingu pracowniczego?

Aby doszło do faktycznego przejęcia pracowników w trybie wskazanym w art. 231 Kodeksu pracy, zakład pracy lub jego część musi przejść z posiadania dotychczasowego pracodawcy w posiadanie innego podmiotu, wskutek tego pracodawcą dla przejęcia pracowników staje się nowy podmiot.

W konsekwencji dochodzi do:

– zmiany pracodawcy i wejścia nabywcy zakładu w rolę nowego pracodawcy wobec pracowników przejmowanej firmy,

– wstąpienia nabywcy zakładu w prawa i obowiązki zbywcy, dotychczasowego pracodawcy, będącego stroną w stosunkach pracy.

Outsourcing w zakresie zarządzania pracownikami

Firmy outsourcingowe mogą przejmować wyłącznie obsługę pracowników w zakresie ich dokumentacji dotyczącej zatrudnienia i płac. Ich rola może sprowadzać się do wypłacania pracownikom wynagrodzenia, które wcześniej było naliczane i rozliczane z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przez dotychczasowego pracodawcę.

Pracodawca właściwy, który pozostaje stroną w stosunku pracy, nadal sprawuje nadzór nad pracownikami w swoim zakładzie pracy, udziela im urlopów i decyduje o zatrudnieniu i przedłużaniu czy zrywaniu umów z podwładnymi.  Taki outsourcing pracowniczy ma zmierzać do zmniejszenia kosztów zatrudniania i zarządzania pracownikami oraz wykonywania prac z zakresu HR.

Outsourcing pracowniczy, a praca tymczasowa i stosunek pracy

Podstawowym czynnikiem, który odróżnia outsourcing pracowniczy od zatrudniania pracowników na umowę o pracę lub też od świadczenia pracy przez pracowników tymczasowych, jest brak bezpośredniego podporządkowania prawnego i faktycznego wykonawców w stosunku do podmiotu, u którego takie usługi lub praca są w praktyce wykonywane.

Jeśli zainteresowała Cię usługa outsourcingu pracowniczego i chciałbyś dowiedzieć się o ofercie bardziej szczegółowo skontaktuj się z nami, albo zajrzyj na stronę internetową. www.eurokadra.expert

    Potrzebujesz pomocy?

    Ta usługa jest chwilowo niedostępna. Sprawdź nasze inne usługi lub wróć na stronę główną.