Leasing pracowniczy

Leasing pracowniczy staje się coraz bardziej popularną metodą zatrudniania pracowników. Usługi prowadzone przez EUROKADRĘ w jego zakresie przynoszą obu stronom szereg wymiernych korzyści ekonomicznych i organizacyjnych. Leasing pracowniczy jest jedną z najpopularniejszych form zatrudnienia. Leasing jest popularną formą zatrudnienia ze względu na swoją elastyczność – pracodawca może wypożyczyć pracownika na okres od jednego miesiąca do dwóch lat. Jest to szczególnie przydatne dla firm, które potrzebują dodatkowej pomocy w okresach intensywnego rozwoju lub dużej produkcji. Dzięki temu można zwiększyć elastyczność zatrudnienia i dostosować się do zmieniających się potrzeb.

 

leasing pracowniczy


Czym jest leasing pracowniczy?

Leasing pracowniczy polega na wynajmie pracowników przez daną firmę na rzecz innego przedsiębiorcy na mocy art. 1741. Kodeksu Pracy. W wyniku zawarcia porozumienia między stronami pracownik zobowiązuje się do pełnienia określonych obowiązków w wyznaczonym okresie. Takie rozwiązanie jest korzystne dla obu firm. Przedsiębiorstwo macierzyste nie musi ponosić kosztów związanych z ubezpieczeniem społecznym, wynagrodzeniem czy podatkiem dochodowym. Firma wynajmująca natomiast pozyskuje wykwalifikowanego pracownika z bogatym doświadczeniem. Warto wspomnieć, że leasing pracowniczy różni się od pracy tymczasowej. Pracodawca w tym przypadku staje się firma, z którą pracownik nawiązuje stosunek pracy na określony czas, podczas gdy w przypadku pracy tymczasowej pracodawcą jest macierzysta agencja pracy tymczasowej.


Pracownik w systemie leasingu

Pracownik nawiązuje stosunek pracy w wyniku wyrażenia zgody w formie pisemnej i zawarcia porozumienia przez firmy. Na jego mocy sporządza się umowę o pracę, w której określone zostają nowe obowiązki. Pracownik jest więc świadomy typu pracy i zlecanych mu zadań. Pracownika wyleasingowanego obejmują przepisy kodeksu pracy. Przez okres jego wynajmu stosunek pracy z firmą macierzystą przyjmuje formę urlopu bezpłatnego, który jest wliczany do stażu pracy. Nowy pracodawca zawiera z pracownikiem umowę o pracę. Umożliwia ona ubieganie się o urlop oraz skorzystanie ze zwolnienia chorobowego. Pracownik w okresie wynajmu posiada w pełni przysługujące mu z tytułu umowy o pracę prawa.


Umowa leasingu pracowniczego

Zawarcie porozumienia między pracodawcami ma formę umowy o wypożyczenie. Powinna ona zawierać następujące dane:

  • okres pracy pracowników w firmie, która korzysta z wynajmu
  • rodzaj pracy i charakter zlecanych obowiązków
  • wysokość wynagrodzenia dla wynajmowanego pracownika

Najem pracy, czyli leasing pracowniczy, został uregulowany na mocy przepisów Kodeksu pracy w art. 1741. Najem umożliwia pracodawcy, za pisemną zgodą pracownika, udzielenie bezpłatnego urlopu na określony okres czasu, w celu wykonywania przez podwładnego pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w porozumieniu zawartym pomiędzy pracodawcami. Zgodnie z prawem pracy, pracodawca wynajmujący do pracy pracowników musi skierować ich na badania lekarskie, regularnie wypłacać im stosowne wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę i udzielać im urlopów wypoczynkowych w odpowiednim wymiarze.


Leasing pracowniczy, a praca tymczasowa

Tym, co odróżnia leasing pracowniczy, a pracę tymczasową jest to, że w pierwszym przypadku pracownik zatrudniany jest każdorazowo na podstawie umowy o pracę, z kolei w odniesieniu do pracy tymczasowej jego pracodawcą jest agencja pracy tymczasowej, delegująca pracownika do pracy na rzecz pracodawcy-użytkownika. Leasing pracowniczy w całości opiera się na Kodeksie Pracy, a nie na Kodeksie Cywilnym.


Leasing pracowniczy, a outsourcing

Pracownicy wykonujący zadania w ramach outsourcingu nie podlegają przedsiębiorstwu, na rzecz którego pracują. Nie można kontrolować ich pracy, ani ingerować w sposób wykonywania działań. Poza tym, pracownicy mogą podjąć pracę w dowolnym miejscu i czasie. Taki model wykonywania pracy jest bardzo elastyczny i daje dużo swobody. Z kolei, leasing pracowniczy to umowa pomiędzy firmami, która reguluje świadczenia usług na rzecz innego podmiotu gospodarczego. Firmy mogą korzystać z takich usług, ale muszą pamiętać o obowiązkach wobec pracowników.

Najważniejsze różnice pomiędzy tymi usługami dotyczą zawieranej umowy wraz z jej treścią. W przypadku leasingu mówi się o układzie trójstronnym. Pomiędzy leasingodawcą (firmą macierzystą, czy agencją pracy), leasingobiorcą (firmą wypożyczającą pracownika) oraz pracownikiem. Z kolei outsourcing uznaje się za porozumienie dwóch stron: insourcera (firmy zlecającej określone zadanie oraz outsourcera (firmy wykonującej zadanie).

 

    Chcesz wiedzieć więcej?


    Ta usługa jest chwilowo niedostępna. Sprawdź nasze inne usługi lub wróć na stronę główną.