Audyt PFRON

Audyt organizacyjny ma na celu wskazać pracodawcy ustawowe „instrumenty” wspomagające zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

audyt PFRON

Celem audytu jest analiza:

 • stanu zatrudnienia w badanym podmiocie
 • wysokości wpłat obowiązkowych (kar) wpłacanych na rzecz PFRON, z tytułu nieosiągania, wymaganego ustawą o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 6 % wskaźnika Ich zatrudnienia
 • możliwych rozwiązań mających na celu uzyskania dofinansowań do wynagrodzeń przy zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
 • innych – niż zatrudnienie osób niepełnosprawnych – możliwości zmniejszenia kar wpłacanych na PFRON, np. poprzez nawiązanie współpracy z innymi pracodawcami, którzy je zatrudniają.

Ponadto na potrzeby audytu wykonana zostanie analiza stanowisk pracy, która pozwoli na:

 • identyfikację miejsc pracy w strukturze zatrudnienia Waszego „podmiotu”, które mogą zajmować osoby niepełnosprawne
 • wskazanie niezbędnych dostosowań miejsca pracy kompensujących niepełnosprawność pracowników z różnymi dysfunkcjami z użyciem nowoczesnych technologii
 • zaprojektowanie przestrzeni zawodowej dla pracowników niepełnosprawnych, zgodnej z wymogami Państwowej Inspekcji Pracy
 • sporządzenie wniosków o zwrot kosztów przystosowania lub utworzenia nowego stanowiska pracy (które wynoszą odpowiednio: 15 i 20 krotność przeciętnego wynagrodzenia).

Analiza ta dotyczyć będzie spełniania ustawowego obowiązku wynikającego z art. 21 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2–5 i art. 22, dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65 % przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6 % a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Obowiązek powyższy może być zrealizowany bez większego nakładu finansowego, a wręcz przeciwnie: przynieść w dłuższym okresie czasu dość istotne oszczędności w związku z ograniczeniem comiesięcznej „kary” na PFRON. Analiza ta będzie uwzględniała obecnie obowiązujące ustawodawstwo dotyczące zatrudniania po spełnieniu cytowanego artykułu ustawy oraz obowiązki i przywileje idące w ślad za tym.

Ponadto przedstawimy możliwości oraz istniejące narzędzia prawno – ekonomiczne, przy udziale których możliwe będzie inicjowanie powstawania w badanym podmiocie nowych miejsc pracy dla osób z różną niepełnosprawnością, a nade wszystko wykorzystania ustawowych uprawnień pracodawcy przewidzianych polskim prawem.

Analiza ta możliwa będzie po przedstawieniu istotnych informacji dotyczących aktualnego poziomu zatrudniania wraz ze strukturą organizacyjną podmiotu oraz danych niezbędnych do przeprowadzenia rzetelnego audytu (bez danych wrażliwych).

Na podstawie analizy powstanie wykaz stanowisk, wraz z kompletną specyfikacją koniecznych wymogów organizacyjnych, architektonicznych i sprzętowych uwzględniających specyficzne potrzeby pracownika niepełnosprawnego. Wyniki audytu opracowane są w formie raportu, zawierającego konkretne rozwiązania, które pracodawca może wykorzystać w kreowaniu polityki personalnej równych szans.

Zebrane dane, w oparciu o cytowane aktualnie obowiązujące akty prawne, pozwolą wskazać kierunki umożliwiające obniżenie kwoty „obowiązkowej wpłaty” przekazywanej do PFRON, uzyskiwanie dofinansowań do zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz wykorzystanie innych instrumentów rynku pracy osób niepełnosprawnych.

Na podstawie analizy powstanie wykaz stanowisk, wraz z kompletną specyfikacją koniecznych wymogów organizacyjnych, architektonicznych i sprzętowych uwzględniających specyficzne potrzeby pracownika niepełnosprawnego.

Wyniki audytu opracowane są w formie raportu, zawierającego konkretne rozwiązania, które pracodawca może wykorzystać w kreowaniu polityki personalnej równych szans. Zebrane dane, w oparciu o cytowane aktualnie obowiązujące akty prawne, pozwolą wskazać kierunki umożliwiające obniżenie kwoty „obowiązkowej wpłaty” przekazywanej do PFRON, uzyskiwanie dofinansowań do zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz wykorzystanie innych instrumentów rynku pracy osób niepełnosprawnych.

  Chcesz wiedzieć więcej?


  Ta usługa jest chwilowo niedostępna. Sprawdź nasze inne usługi lub wróć na stronę główną.